Stacja Doœwiadczalna Oceny Odmian
w Karzniczce


76-231 Damnica
pow. S³upsk
woj. pomorskie


tel. (059) 811 33 11,
tel./fax (059) 811 30 43,
e-mail: sdoo.karzniczka@coboru.pl

WYDARZENIA
   
3.03.2014 r. Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej z rolnikami województwa pomorskiego
28.02.2014 r. III Forum Powiatu Tczewskiego
27.02.2014 r. Szkolenie Rolników
24-25.02.2014 r. Regionalna konferencja metodyczna 2014
24.02.2014 r. I Forum Nasienne w woj. Pomorskim Koœcierzyna 2014
21.02.2014 r. Posiedzenie komisji rolnictwa
15.02.2014 r. Turniej Kó³ Gospodyñ Wiejskich powiatu s³upskiego
13.02.2014 r. Spotkanie przedstawicieli firm hodowlano-nasiennych ziemniaka
12.02.2014 r. Szkolenie rolników
31.01.2014 r. Posiedzenie pomorskiego Zespo³u PDOiR
9.10.2013 r. Posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6.10.2013 r. X Jubileuszowe S³upskie Pokopki
28-29.09.2013 r. Jesienne targi ogrodnicze 2013 w S³upsku
15.09.2013 r. Do¿ynki prezydenckie 2013
15.09.2013 r. Samorz¹dowo - diecezjalne do¿ynki województwa pomorskiego i diecezji pelpliñskiej w Lubaniu
14.09.2013 r. Powiatowe œwiêto plonów w G³ówczycach
8-9.09.2013 r. Jesienne imprezy rolnicze na ¯u³awach i Powiœlu
8.09.2013 r. XIII Do¿ynki powiatowe w Nowej Wsi Lêborskiej
7.09.2013 r. Do¿ynki powiatu s³upskiego
1.09.2013 r. Do¿ynki w Potêgowie
31.08.2013 r. Gminne do¿ynki w Damnicy
18.07.2013 r. Lustracja letnia
11.07.2013 r. Spotkanie z rolnikami
  Dni Pola w ZDOO Wyczechy
4.07.2013 r. Spotkanie hodowców ziemniaka
1.07.2013 r. Warsztaty polowe w ZDOO Radostowo
27.06.2013 r. Dni Pola - SDOO Karzniczka
25.06.2013 r. Dni Pola Premium
21.06.2013 r. Dni Pola - ATR AGROHANDEL Sp. z o.o.
18.06.2013 r. Dni Pola - DALGETY AGRA POLSKA Sp. z o.o.
6-7.06.2013 r. Letnie spotkanie w Pelplinie
3.06.2013 r. Wycieczka z Mo³dawy w ZDOO Lisewo
  Planowane "Dni Pola"
9.05.2013 r. Wizytacja pracowników COBORU w Lisewie
15.04.2013 r. Szkolenie rolników - Radostowo
4-5.03.2013 r. Szkolenie rolników - Stara Kiszewa
11-12.02.2013 r. Szkolenie rolników - Trabki Wielkie
12.02.2013 r. Konferencja nt. „Rola odmiany w nowoczesnym rolnictwie”
09.02.2013 r. VIII Powiatowy Turniej Kó³ Gospodyñ Wiejskich
30.01.2013 r. Posiedzenie rady powiatowej pomorskiej izby rolniczej powiatu s³upskiego
30-31.01.2013 r. Szkolenie w Luzinie
29.01.2013 r. Posiedzenie pomorskiego zespo³u PDOiR
21-23.01.2013 r. Regionalna Konferencja Metodyczna
14-15.01.2013 r. Szkolenie w Stanis³awce
II Spotkanie z Sekretarzem Stanu w MRiRW Panem Kazimierzem Plocke
Spotkania z Sekretarzem Stanu w MRiRW Panem Kazimierzem Plocke
14.10.2012 r. IX S³upskie Pokopki
13.10.2012 r. Konferencja naukowa poœwiêcona aktualnym wynikom badañ i doœwiadczeñ PDOiR w Rejonie Pó³nocnym
30.09.2012 r. Po¿egnanie pracowników COBORU SDOO Karzniczka
16.09.2012 r. Samorz¹dowo-diecezjalne do¿ynki województwapomorskiego oraz XV kaszubska jesieñ rolnicza
09.09.2012 r. Powiatowe Œwiêto Plonów w Dêbnicy Kaszubskiej
02.09.2012 r. Do¿ynki gminy Damnica 2012
28.06.2012 r. Dni Pola w Radostowie - firma Maktheshim
26.06.2012 r. Dni Pola w Radostowie - firmy Dupont i Bogdan
21.06.2012 r. Dni Pola w Karzniczce