RYS HISTORYCZNY

 Do dnia 30 czerwca 1969 roku gospodarstwo Karżniczka należało do Zjednoczenia Państwowych Gospodarstw Rolnych w Koszalinie. Dnia 1 lipca 1969 roku mocą uchwały Nr 122/17036/69 z dnia 7 maja 1969 r. została powołana do życia Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karżniczce. W grudniu 1973 podjęto decyzję o wyłączeniu Karżniczki spod wpływów WRN w Koszalinie i podporządkowanie jej Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. 1 stycznia 1974 roku decyzja ta stała się faktem. W roku 1975 po raz pierwszy założono w Karżniczce doświadczenia z ziemniakami.

          W roku 1978 dyrektorem SDOO Karżniczka został Jerzy Kais. Dnia 1 lipca 1980 roku do SDOO Karżniczka przyłączono SDOO Cecenowo, prowadzące przede wszystkim doświadczenia z trawami. W październiku 1980 roku Dyrektor Jerzy Kais przeszedł do POHZ Bobrowniki, a jego obowiązki do końca marca 1981 roku pełnił Tadeusz Jędrasik. Od marca do końca 1981 roku Dyrektorem SDOO Karżniczka był Henryk Szambowski, a od 1982 roku Leon Knut.

          W okresie kiedy dyrektorem był Pan Leon Knut nastąpiła silna rozbudowa Stacji i wzrost jej roli w polskiej Ocenie Odmian. W tym okresie pogłębiła się rola Karżniczki jako stacji wiodącej w prowadzeniu rozmnożeń ziemniaków do związanych z nimi doświadczeń na terenie kraju.

          Od marca do czerwca 1986 roku obowiązki dyrektora pełnił Ireneusz Szlufik, a z dniem 1 lipca 1986 roku dyrektorem SDOO Karżniczka został Bolesław Giczewski, który pełni tą funkcję do dnia dzisiejszego.

W okresie od 1986 roku położono duży nacisk na: sumienność i profesjonalizm w prowadzeniu doświadczeń, stały rozwój zakresu prowadzonych doświadczeń, rozwój parku maszynowego stacji, wprowadzanie nacisku na nowoczesne metody uprawy, inwestycje budowlane, działalność upowszechnieniową, nadzór fitosanitarny nad prowadzonymi doświadczeniami i estetykę stacji.

          Do końca 2010 roku SDOO Karżniczka było gospodarstwem pomocniczym Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. Nadzór wierzchni nad Stacją sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poprzez Centralny Ośrodek.

          Od 2011 roku Centralny Ośrodek oraz Stacje Doświadczalne Oceny Odmian funkcjonują w formie organizacyjno - prawnej Agencji Wykonawczej z oddziałami terenowymi. W międzyczasie zmieniono administracyjnie nazwę miejscowości, w której Stacja się znajduje z "Karżniczka" na "Karzniczka".
Stacja w wyniku tych przemian została oddziałem terenowym województwa pomorskiego, a jej pełna nazwa brzmi obecnie "Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce".

 ZZDOO Radostowo     

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Radostowie została powołana w 1953 r. przez Wydział Oceny Odmian przy Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych do prowadzenia doświadczeń odmianowych z roślinami uprawnymi. Początkowo stacja była integralną częścią Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Nadzór nad stacją obok Wydziału Oceny Odmian sprawowała administracja rolna szczebla wojewódzkiego. Stopniowo nadzór merytoryczny nad działalnością doświadczalną przejmował utworzony w 1965 r. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej ( COBORU).

          Po likwidacji w 1969 r. Wydziału Oceny Odmian uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku utworzono w Radostowie Wojewódzką Stację Doświadczalną Oceny Odmian (WSDOO), jako jednostkę budżetową podporządkowaną Wydziałowi Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Przy wojewódzkiej stacji utworzono gospodarstwo pomocnicze pracujące na bazie własnego ośrodka rolnego W skład gospodarstwa pomocniczego weszły: Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Radostowie, powiat tczewski - jako stacja samodzielnie bilansująca - posiadająca 72 ha gruntów własnych, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Lisewie, powiat malborski jako stacja niesamobilansująca, zlokalizowana na gruntach Państwowego Gospodarstwa Rolnego oraz Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Lubaniu, powiat kościerski - jako stacja niesamobilansująca, zlokalizowana na gruntach Zakładu Doświadczalnego. Gospodarstwo pomocnicze działało na zasadach rozrachunku gospodarczego a wydatki na działalność doświadczalną finansowane były w całości z dotacji budżetowej.

         W 1974 r. gospodarstwo pomocnicze oraz podległe mu stacje doświadczalne zostały organizacyjnie przekazane do COBORU w Słupi Wielkiej. Reorganizacja oceny odmian w 1993 r. nie ominęła województwa gdańskiego, zlikwidowano wówczas stację w Lubaniu.

          Z początkiem 2011 roku Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Radostowie stała się jednym z trzech Zakładów Doświadczalnych Oceny Odmian podlegających COBORU Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Karżniczce, która jest obecnie Oddziałem Terenowym COBORU.

ZDOO Wyczechy

        Powołany w 1952 roku w miejscowości Płocko, w 1965 roku został przeniesiony do Wyczech. Od 1 stycznia 2000 roku ZDOO w Wyczechach podlega SDOO w Karżniczce.